Malek, 2004, c-print, 120X120 cm
Malek, 2004, c-print, 120X120 cm
Bader, 2006,Inkjet print, 90X90 cm
Bader, 2006,Inkjet print, 90X90 cm
House, 2003, C-print, 70X70 cm
House, 2003, C-print, 70X70 cm
Eid al- fitr, 2006, C-print, 90X90 cm
Eid al- fitr, 2006, C-print, 90X90 cm
Yusuf, 2002, c-print, 80X80cm
Yusuf, 2002, c-print, 80X80cm
Mawaheb, 2002, c-print, 80X80 cm
Mawaheb, 2002, c-print, 80X80 cm
Cuncil Zone, 2002, C- print, 38X57 cm
Cuncil Zone, 2002, C- print, 38X57 cm
Eid al- Fitr Prayer #1 ( triptych), 2007, Inkjet print, 110X137 each
Eid al- Fitr Prayer #1 ( triptych), 2007, Inkjet print, 110X137 each
Eid al- Fitr Prayer #2 ( triptych), 2007, Inkjet print, 110X137 each
Eid al- Fitr Prayer #2 ( triptych), 2007, Inkjet print, 110X137 each
Yusuf & Faradusi, 2006, c-print,120X152 cm
Yusuf & Faradusi, 2006, c-print,120X152 cm
Pink House, 2004, Inkjet print, 120X152 cm
Pink House, 2004, Inkjet print, 120X152 cm
Mohamad, 2012, Inkjet print, 60X75 cm
Mohamad, 2012, Inkjet print, 60X75 cm
Northern  Neighborhood, 2004, C- print, 70X70 cm
Northern Neighborhood, 2004, C- print, 70X70 cm
Ibrahim, 2006, inkjet print, 80X80 cm
Ibrahim, 2006, inkjet print, 80X80 cm
Adib, 2006, inkjet print, 80X80 cm
Adib, 2006, inkjet print, 80X80 cm
Dream Catcher, 2008, Inkjet print, 60X60 cm
Dream Catcher, 2008, Inkjet print, 60X60 cm
At Hisen's, 2003, Inkjet print, 120X120 cm
At Hisen's, 2003, Inkjet print, 120X120 cm
Intethar and Naim, 2003, C- print, 80X80 cm
Intethar and Naim, 2003, C- print, 80X80 cm
Inside Out #1, 2004, Inkjet print, 100X100 cm
Inside Out #1, 2004, Inkjet print, 100X100 cm
Inside Out #2, 2004, Inkjet print, 100X100 cm
Inside Out #2, 2004, Inkjet print, 100X100 cm
On the shore of the Sea of Galilee, 2008, inkjet print, 130X166 cm
On the shore of the Sea of Galilee, 2008, inkjet print, 130X166 cm
At Khalil's, 2006, C- print, 90X114 cm
At Khalil's, 2006, C- print, 90X114 cm
Blue Wall, 2011, Inkjet print, 110X137 cm
Blue Wall, 2011, Inkjet print, 110X137 cm
At Anisa's, 2010, Inkjet print, 130X162 cm
At Anisa's, 2010, Inkjet print, 130X162 cm
At Skander's, 2010, Inkjet print, 120X152 cm
At Skander's, 2010, Inkjet print, 120X152 cm
Naaman, 2008, Inkjet print, 120X150 cm
Naaman, 2008, Inkjet print, 120X150 cm
Bader, Khaled, Wajdi and Alla, 2006, C-print, 90X90 cm
Bader, Khaled, Wajdi and Alla, 2006, C-print, 90X90 cm
Taninim Stream, 2006, C- print, 120X120 cm
Taninim Stream, 2006, C- print, 120X120 cm
 Malek, 2004, c-print, 120X120 cm
Bader, 2006,Inkjet print, 90X90 cm
House, 2003, C-print, 70X70 cm
Eid al- fitr, 2006, C-print, 90X90 cm
Yusuf, 2002, c-print, 80X80cm
Mawaheb, 2002, c-print, 80X80 cm
Cuncil Zone, 2002, C- print, 38X57 cm
Eid al- Fitr Prayer #1 ( triptych), 2007, Inkjet print, 110X137 each
Eid al- Fitr Prayer #2 ( triptych), 2007, Inkjet print, 110X137 each
Yusuf & Faradusi, 2006, c-print,120X152 cm
Pink House, 2004, Inkjet print, 120X152 cm
Mohamad, 2012, Inkjet print, 60X75 cm
Northern  Neighborhood, 2004, C- print, 70X70 cm
Ibrahim, 2006, inkjet print, 80X80 cm
Adib, 2006, inkjet print, 80X80 cm
Dream Catcher, 2008, Inkjet print, 60X60 cm
At Hisen's, 2003, Inkjet print, 120X120 cm
Intethar and Naim, 2003, C- print, 80X80 cm
Inside Out #1, 2004, Inkjet print, 100X100 cm
Inside Out #2, 2004, Inkjet print, 100X100 cm
On the shore of the Sea of Galilee, 2008, inkjet print, 130X166 cm
At Khalil's, 2006, C- print, 90X114 cm
Blue Wall, 2011, Inkjet print, 110X137 cm
At Anisa's, 2010, Inkjet print, 130X162 cm
At Skander's, 2010, Inkjet print, 120X152 cm
Naaman, 2008, Inkjet print, 120X150 cm
Bader, Khaled, Wajdi and Alla, 2006, C-print, 90X90 cm
Taninim Stream, 2006, C- print, 120X120 cm
Malek, 2004, c-print, 120X120 cm
Bader, 2006,Inkjet print, 90X90 cm
House, 2003, C-print, 70X70 cm
Eid al- fitr, 2006, C-print, 90X90 cm
Yusuf, 2002, c-print, 80X80cm
Mawaheb, 2002, c-print, 80X80 cm
Cuncil Zone, 2002, C- print, 38X57 cm
Eid al- Fitr Prayer #1 ( triptych), 2007, Inkjet print, 110X137 each
Eid al- Fitr Prayer #2 ( triptych), 2007, Inkjet print, 110X137 each
Yusuf & Faradusi, 2006, c-print,120X152 cm
Pink House, 2004, Inkjet print, 120X152 cm
Mohamad, 2012, Inkjet print, 60X75 cm
Northern Neighborhood, 2004, C- print, 70X70 cm
Ibrahim, 2006, inkjet print, 80X80 cm
Adib, 2006, inkjet print, 80X80 cm
Dream Catcher, 2008, Inkjet print, 60X60 cm
At Hisen's, 2003, Inkjet print, 120X120 cm
Intethar and Naim, 2003, C- print, 80X80 cm
Inside Out #1, 2004, Inkjet print, 100X100 cm
Inside Out #2, 2004, Inkjet print, 100X100 cm
On the shore of the Sea of Galilee, 2008, inkjet print, 130X166 cm
At Khalil's, 2006, C- print, 90X114 cm
Blue Wall, 2011, Inkjet print, 110X137 cm
At Anisa's, 2010, Inkjet print, 130X162 cm
At Skander's, 2010, Inkjet print, 120X152 cm
Naaman, 2008, Inkjet print, 120X150 cm
Bader, Khaled, Wajdi and Alla, 2006, C-print, 90X90 cm
Taninim Stream, 2006, C- print, 120X120 cm
show thumbnails